Fetalogos

From Simon Online
Jump to: navigation, search

Fetalogos et apiston Dyascorides apud grecum dicitur aristologia.


Apparatus:

apiston ABC e | apisten f

Dyascori. (Dya. A) apud AC | dy a͡p e f | apud dia. B

grecum AC | grecuʒ e | gŕ. B | grecos f


Translation:

Fetalogos and apiston according to Dyascorides are synonyms used by a Greek speaker for the plant aristologia {"birthwort"}.


Commentary:

For an explanation of fetalogos and apiston see Aristologia (1), Simon's text sectioned, Dioscorides, Commentary.


See also: Fetalogo

Next entry