Glis (1)

From Simon Online
Jump to: navigation, search

Glis animal glis terra tenax glis lapa vocatur.

Next entry